Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 83779/12-09-2022 (ΦΕΚ 4830/τ. Β’/13-09-2022) απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Από 16/9/2022 τέθηκε σε ισχύ η νέα ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, την
οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση της αναπηρίας του.