ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ΙΕ _ Δημοσίευση της υα 5685/121/2021 -ΦΕΚ Β 669/22.02.2021

Σας ενημερώνουμε για την  έκδοση της  υπ’ αριθμ.:5685/121/2021 υα με τίτλο:

Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Iατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 669/22.02.2021.
Τεχνικές οδηγίες για: §  την εγγραφή των ιατρών εργασίας και §  τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ιατρού εργασίας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΣΕΠΕ: https://www.sepenet.gr

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ