ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (RAPID TEST) ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19

Στο ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ. Α’ άρθρο 31 δημοσιεύτηκαν οι όροι χρήσης των δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο ασθενών COVID-19.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι: «Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ., δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα». Επίσης απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση τους.

Στην παράγραφο 4 αναφέρεται η υποχρέωση διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, σε περίπτωση θετικού rapid test, για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι οι φορείς διενέργειας, πρέπει αμελλητί να ενημερώνουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID19.

H μη καταχώρηση συνεπάγεται πρόστιμο 3.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας του φορέα για 30 μέρες