ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΦΕΚ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Σας επισυνάπτουμε την Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138/τ.Β’/20-9-2018) απόφαση του Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας».