Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας με Ιατρούς Εργασίας στη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
I.K.A. – E.T.A.M.: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ