A- A A+

Date-Time

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 
04:39 

Ο.Α.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (192) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Ο.Α.Ε.Ε.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 22
10671 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφ : 210 3729561
FAX . : 210 3633705
Αθήνα 19 /11 /2010
Αρ.Πρωτ.: ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ109/23/110952

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα  με  την  αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/57/17147/14-10-2010 απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ. 1  της   33/2006  ΠΥΣ και την αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφ/σης, εγκρίθηκε η  ανάθεση  έργου  από  τον  ΟΑΕΕ για  ένα  έτος  μεταξύ άλλων και σε 192  ελεγκτές  γιατρούς, η διάθεση των οποίων θα γίνει στις  κατωτέρω  πόλεις  και  για  τις έναντι αυτών αναφερόμενες  ειδικότητες:

 

 

ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

Περ/κό Τμήμα Α΄ Τ. Ηρακλείου

Περ/κό Τμήμα Β΄ Τ. Ηρακλείου

Περ/κό Τμήμα Μοιρών

Περ/κό Τμήμα Χανίων

Περ/κό Τμήμα Ρεθύμνου

Περ/κό Τμήμα Αγ. Νικολάου

Περ/κό Τμήμα Ιεράπετρας

Περ/κό Τμήμα Σητείας

Θέσεις παθολόγου ή γενικής Ιατρικής. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος ακολουθούν οι ειδικότητες καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ορθοπεδικού ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα πέραν αυτών.

 

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

 

Ο ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 11 του Ν. 2676/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 και της παρ.7 του άρθρου 70 του Ν. 3518/2007 καθώς και του Ν. 3655/2008 αλλά και του άρθρου 17 του Ν.2747/99, προκειμένου να καλύψει  επείγουσες  και  επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας από  την έλλειψη  αφ΄ ενός  μονίμων  ελεγκτών ιατρών, αφετέρου, ελεγκτή  ιατρού  επί θητεία  (Ν.1943/91  άρθρο  60), που μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 154/2006, θα  αναθέσει, βάσει  του  άρθρου 6 του  Ν.2527/97 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 3812/2009 (άρθρα 10 και 14) σε  ιατρούς  των  ανωτέρω  πόλεων  και  ειδικοτήτων  ελεγκτικά  καθήκοντα, όπως αυτά καθορίζονται με την αριθμ. Β6/407/1197/77 απόφαση  του  Υπουργ. Κοιν. Υπηρεσιών, τις διατάξεις του ΠΔ 67/2000, τον Κανονισμό Παροχών του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ αλλά και του ΠΔ 121/1-9-2008 (ΦΕΚ183/Α΄/3-9-08)με  μειωμένο  ωράριο  τεσσάρων  (4) ωρών το  οποίο  θα  καθορίζεται από τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, εντός  των  ωρών  εργασίας  των  Διοικητικών  υπαλλήλων και αμοιβή  το  ανώτατο κλιμάκιο  των Θεραπευτών  γιατρών, ειδικοτήτων  Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, όπως  αυτό καθορίζεται με την  Κοινή  Υπουργική Απόφαση  Φ.10035/14831/3048/15-11-06 στο ποσό των 1.209,00 € μηνιαίως.

Η πρόσκληση  αφορά  γιατρούς  των  προαναφερομένων  ειδικοτήτων  και πόλεων, που  θα  συμβληθούν  με  τον  ΟΑΕΕ  για  ένα  (1) έτος  με  σχέση  μίσθωσης  έργου .

Διευκρινίζεται ότι για τις θέσεις ελεγκτών ιατρών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση γιατροί  όλων των ειδικοτήτων και χωρίς ειδικότητα, κατά την επιλογή όμως, στα Περ/κά Τμήματα των Περ/κών Δ/νσεων, θα προηγείται ο γιατρός που έχει την ειδικότητα Παθολόγου ή Γεν. Ιατρικής και σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος θα ακολουθούν οι ειδικότητες Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου, Ορθοπεδικού ή οιανδήποτε άλλη ειδικότητα πέραν αυτών  και έπονται οι άλλες ειδικότητες.

Επίσης αιτήσεις ιατρών με ειδικότητες που δεν ζητούνται ή άνευ ειδικοτήτων γίνονται δεκτές.

 

Οι ανωτέρω ιατροί θα πρέπει:

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Ν. 2613/96 αρ.10 παρ. 1 που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

2.  Να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3.  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση

4.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των ελεγκτών ιατρών όπως αυτά καθορίζονται και στην αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κ.Υ.Α. είναι τα εξής:

Α) Κατά την επιλογή προτεραιότητα έχουν οι ιατροί οι οποίοι δεν έχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε νπδδ

Β) Οι συμβαλλόμενοι ιατροί δεν πρέπει:

- Να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια και φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΕ ή να είναι μέτοχοι στα ανωτέρω, αυτοί , οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους

- Να έχουν έγγραφες παρατηρήσεις σε εκθέσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του Οργανισμού ή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του δημοσίου

- Να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογράφηση , δωροδοκία

- Να έχουν απολυθεί από τον ΟΑΕΕ εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

- Να έχει καταγγελθεί η σύμβαση από τον ΟΑΕΕ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Οργανισμού ή από δικαστική απόφαση

 

Τέλος, κατά την επιλογή θα προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των εξήντα (60) ετών και θα έπονται οι υποψήφιοι ,οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των εξήντα (60) ετών.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο -εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή-,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας μας ή στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης ΟΑΕΕ - Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Λοιπού Προσωπικού , Ακαδημίας 22, ΤΚ 10671, Αθήνα .Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησης στον χώρο ανακοινώσεων των Τοπικών Καταστημάτων της Υπηρεσίας μας (εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

-        Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και σε  περίπτωση τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και βεβαίωση (όπου απαιτείται) από το ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), από την οποία να προκύπτει η αναγνώριση του πτυχίου της ιατρικής ως ισότιμου και αντίστοιχου με αυτά των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

-  Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους στο οποίο πρέπει  απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και αν ο ιατρός κατέχει άλλη έμμισθη θέση και που.

-  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

- Βεβαίωση αδείας τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή.

-  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ιατρός θα δηλώνει:

Α) κατοχή  ή όχι άλλης έμμισθης θέσης και ότι δεν κατέχουν

Β) ύπαρξη ή όχι επαγγελματικής ή οικονομικής σχέσης του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου με κλινική ή εργαστήριο ή φαρμακείο. (Σε περίπτωση  που υπάρχει σχέση, η αξιολόγηση  εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης)

Γ) τυχόν προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης σε ασφαλιστικό φορέα (στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επισύναψη και σχετικής βεβαίωσης φορέα) .

-  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

-  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση ή με συμπληρωματική αίτηση τουλάχιστον μέχρι την εκπνοή της ταχθείσας ημερομηνίας λήξεως του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα αξιολογούνται.

 

Σχετικές πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaee.gr). Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε και στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3729561, 210 3729551 και 210 3666113.

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ