I.K.A. - E.T.A.M.: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Tο I.K.A. - E.T.A.M.  θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12 μήνεςμε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων  για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του τ. TAΞY, για 20 ώρες απασχόλησης την εβδομάδασε ωράριο που θα συμφωνείται από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Mονάδας με συνολική ονομαστική αμοιβή 9.600 Eυρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Περισσότερα...

Ο.Α.Ε.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ο Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35/1385/1-9-99 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ιατρικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων όλης της χώρας, θα αναθέσει σε ιατρούς των κατωτέρω ειδικοτήτων την παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. και τα μέλη των οικογενειών τους.

Την πρόσληψη θεραπευτών ιατρών ειδικοτήτων Παθολόγου, ή Γενικής Ιατρικής ή Άνευ ειδικότητας (όπου δεν υπάρχουν αιτήσεις Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής), Παιδιάτρου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Ρευματολόγου, Ενδοκρινολόγου και Αλλεργιολόγου.

 

Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.3607/07 θα αναθέσει στους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων την παροχή ιατρικών φροντίδων στους συνταξιούχους των Ν. Πιερίας (Μόνο) και στα μέλη των οικογενειών τους.
Η πρόσκληση αφορά ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό με σχέση μίσθωσης έργου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Η σύμβαση θα είναι διετούς διάρκειας (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) εφόσον μέχρι την υπογραφή της σύμβασης έχει τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας από (1/1/2010 έως 31/12/2010).

Περισσότερα...

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1800 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την προκήρυξη 1/2009 πλήρωσης 1860 θέσεων Μόνιμου Ιατρικού - Οδοντιατρικού Προσωπικού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 27-11-2009 έως και την 16-12-2009.

Ο.Α.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (192) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Ο.Α.Ε.Ε.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 22
10671 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφ : 210 3729561
FAX . : 210 3633705
Αθήνα 19 /11 /2010
Αρ.Πρωτ.: ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ109/23/110952

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα  με  την  αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/57/17147/14-10-2010 απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ. 1  της   33/2006  ΠΥΣ και την αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφ/σης, εγκρίθηκε η  ανάθεση  έργου  από  τον  ΟΑΕΕ για  ένα  έτος  μεταξύ άλλων και σε 192  ελεγκτές  γιατρούς, η διάθεση των οποίων θα γίνει στις  κατωτέρω  πόλεις  και  για  τις έναντι αυτών αναφερόμενες  ειδικότητες:

Περισσότερα...

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Ι Κ Ο Σ   Ν Α Υ Τ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

 

Πειραιάς : 2/12/2010

Αριθμ. Πρωτ: 26903 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατάθεσης αιτήσεων ιατρών Κέντρου και Επαρχίας, για σύναψη σύμβασης με τον ΟΝ, για κάλυψη αναγκών των ασφαλισμένων του.

 

Ειδικότερα, η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Διαγνωστικά Κέντρα, Μικροβιολογικά Ιατρεία, Οδοντιάτρους, Φυσικοθεραπευτές, Κέντρα αποκατάστασης, Ορθοπεδικά-Οπτικά καταστήματα και Οδοντοτεχνίτες για Πειραιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Περισσότερα...

ΕΤΑΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : Σύναψη συμβάσεων με Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές.

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 23/26-3-2009 θέμα 3ο και 33/11-6-2009 Θέμα 4ο αποφάσεις του Δ.Σ. του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία τους κάτωθι:

1. Ιατρούς
2. Φυσιοθεραπευτές

Περισσότερα...

Ε.Τ.Α.Α. - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΩΝ

Διεύθυνση: Υγειονομικού

Πληροφορίες: Γ. Βαζίκας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105217318

 

Αθήνα 9/3/2011

Αρ.Πρωτ. 37242/9-3-11

 

 

Θέμα: Σύναψη συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υγείας και του Ε.Τ.Α.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμβάσεις παρόχων υγείας (ιατρών, φυσικοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κλινικών, μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης, φαρμακείων, κ.λ.π.) των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. που ήταν σε ισχύ πριν την ενοποίηση των Ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΠ, ΤΥΔΕ, ΤΑΣ, ΤΥΔΘ και για μία μεταβατική περίοδο μετά την ενοποίηση (προκειμένου να εμπλουτισθεί η λίστα των συμβεβλημένων παρόχων υγείας του Ε.Τ.Α.Α.), δεν είναι πλέον σε ισχύ. Η μοναδική λίστα συμβεβλημένων παρόχων υγείας είναι του Ε.Τ.Α.Α., η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.etaa.gr.

 

Περισσότερα...