Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω με κίνητρα

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται, για την άμεση πρόσληψη (3) τριών επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων:

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων από ιδιώτες παιδοψυχιάτρους και επαγγ/τίες ψυχικής υγείας παιδιών-εφήβων για τη στελέχωση της επί συστάσει Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων της 7ης Υ.Πε

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της σύστασης  του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε) Κρήτης (ΦΕΚ 365Β’/12.02.2019 – επισυνάπτεται) και σύμφωνα με τις διατάξεις του χωρίου ββ) του σημείου β) της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4461/2017 (επισυνάπτεται), η επί συστάσει Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων της 7ης Υ.Πε θα στελεχωθεί μεταξύ άλλων και από έναν ιδιώτη παιδοψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στην περιοχή ευθύνης της ΤΕπΕΨΥΠΕ (με τον αναπληρωτή του), ή έναν παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) του κερδοσκοπικού τομέα. Το μέλος αυτό, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, στο πρωτόκολλο της 7ης Υ.Πε. Τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συλλόγου σας μπορούν είτε να αποστείλουν το σχετικό φάκελο (στην ταχ/κή δ/νση: 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, αναγράφοντας ευδιάκριτα πάνω στο φάκελο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΤΕπΕΨΥΠΕ της 7ης Υ.Πε») είτε να τον καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας (3ος όροφος του κτιρίου στη δ/νση που προαναφέραμε).

Σελίδα 2 από 31