ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεως ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β' για το Νοσοκομείο μας, ως εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'
Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

 

 

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι Ιατροί που έχουν:

Α. Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαίκης Κοινότητας πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Β. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα και βαθμό σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκομείο, συμπληρωμένη με ευθύνη του υποψηφίου με ακρίβεια τα στοιχεία που ζητούνται σ'αυτή. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
 2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επικυρωμένη.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας επικυρωμένη.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου όπως ορίζει το Ν.67/68 (ΦΕΚ 303/Α') ή νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία.
 8. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων, τα οποία αν είναι από ξένη χώρα πρέπει να είναι από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό σας ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.
 10. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97, δηλαδή:

- Ιατρική προϋπηρεσία σε νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού σε φορείς Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα.

- Επιστημονικό έργο

- Εκπαιδευτικό έργο

- Η τυχόν προηγούμενη θητεία στο κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ. και οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης.

 

Οι Επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής του Συμβουλίου κρίσεως ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσεως μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στα Ελληνικά.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθεται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας από 2/2/2011 μέχρι και 21/2/2011.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμφισσας (331.00 -  Άμφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2265023852 και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας http://www.gnamfissas.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ"

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών επαναπροκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων, κλάδου ιατρών ΕΣΥ:

Μια [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Χειρουργικής

 

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

1) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ..

2) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

3) Τίτλο αντίστοιχης με την θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

4) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμ.Β', το 55 έτος για του ΕΑ' και το 60ο έτος για τους Δ/ντες.

5) Ιατροί, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει στο κράτος προέλευσης υπηρεσίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών, αντίστοιχη με την υπηρεσία υπαίθρου του άρθρου 1 παρ.1 του ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α'), μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν.2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α'). Ως αντίστοιχη υπηρεσία θεωρείται, ιδίως, ο χρόνος πρακτικής άσκησης της ιατρικής σε νοσοκομείο ή ιατρείο, εάν απαιτείται ως υποχρεωτική προϋπόθεση μετά τη λήψη του πτυχίου για την έναρξη εκπαίδευσης σε ιατρική ειδικότητα.

6) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για μεν τις θέσεις με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) χρόνια, για τις θέσεις μς βαθμό ΕΑ' δύο (2) χρόνια και μόνο ή κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους ΕΒ'.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση, πρέπει σε ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο και δύο (2) απλά φωτοαντίγραφα (όλα εις τριπλούν), να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

α) Αίτηση - Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου για την συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα και βαθμό συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

 

β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο.

 

γ) Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματοςεπικυρωμένο.

 

δ) Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότηταςεπικυρωμένο.

 

ε) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου επικυρωμένο στην οποία θα βεβαιώνεται:

1) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

2) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

 

στ) Πιστοποιητικό γέννησης.

 

ζ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε νοσοκομείο, αν δεν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') ή νόμιμη απαλλαγή αυτής (η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Υ.κ'Κ.Α.). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι σε Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία.

 

η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία να αναφέρονται:

- Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

- Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ πρίν από την συμπλήρωση ενός (1)χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.

 

θ) Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συντάσσεται από τους υποψηφίους, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ΔΥ13Α/οικ.39832/97 απόφαση Υ.Υ.Π. περί "ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ", δηλαδή:

για θέσεις ΕΒ' 

α. Εμπειρία

β. Επιστημονικό Έργο

γ. Εκπαιδευτικό Έργο

δ. Προϋπηρεσία στο ΕΣΥ

 

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα περιληπτικά. Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο Βιογραφικό Σημείωμα.

Για τα πιο πάνω προσόντα απαιτείται η υποβολή από τους υποψηφίους επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

 

 

 

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα σε προθεσμία (20) ημερών, δηλαδή έως19/02/2011 στο τμήμα προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Πατρών από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2613 603-407.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει:

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ:

 

Μία [1] θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Μία [1] θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β', επί θητε΄΄ια του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο για την θέση του Επιμ. Β', το 55ο για τους Επιμ. Α' και το 60ο για τους Δ/ντες.
 5. Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμ. Α' δύο χρόνια και με βαθμό Δ/ντού τέσσερα χρόνια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα  που προβλέπονται με τα στοιχεία α'-δ' της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν.2071/92, δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).
  • Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής (η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. 
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του.

 

Η Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε τέσσερις (4) σειρές, σε διαφορετικούς φακέλους η κάθε σειρά, η πρώτη επικυρωμένα αντίγραφα και οι άλλες τρεις απλά αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών δηλ. από 26-1-2011 μέχρι και 14-1-2011.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη γραμματεία του Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στη καθορισμένη ημερομηνία στη ταχυδρομική διεύθυνση: Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, οδός Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει:

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ:

Mίας [1] θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας με βαθμό Επιμελητή Β'

Mίας [1] θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητα Ενδοκρινολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

Mίας [1] θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

Mίας [1] θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α'

Mίας [1] θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α'

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος για την θέση του Επιμελητή Β', το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος για την θέση Επιμελητή  Α' και το εξηκοστό (60ο) για την θέση Διευθυντή.
 5. Σύμφωνα με το άρθρο του Ν.3329/2005 το όριο ηλικίας δεν ισχύει για γιατρούς και οδοντιατρους που επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α' κατηγορίας, όπως ορίζονται στο ΠΔ 131/1987 (ΦΕΚ 73 τ.Α').
 6. Ελάχιστος χρόνο ειδικότητας για μεν τις θέσεις με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) χρόνια, για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α', δύο (2) χρόνια και μόνο η κατοχή τότλου ειδικότητας για τους Επιμελητή Β'.

Ειδικά για τα Κέντρα Υγείας δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στον χρόνο προϋπηρεσίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν εις τριπλούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκομείο.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα τα προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97, δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε φορείς Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, σε Ιδιωτικό Τομέα και σε Ελεύθερο επάγγελμα, προϋπηρεσία στο ΕΣΥ-Κλινική εμπειρία-Επιστημονικό έργο-Εκπαιδευτικό έργο-Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα. Πέρα από αυτό ο υποψήφιος συμπληρώνει το Βιογραφικό Σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο Κρίσης.
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.Εξαιρούνται οι υποψήφιοι σε Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, ΚΈντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία (αποφ.ΥΥ και Π.αριθμ.Α9α/οικ34632/13-10-1999 (ΦΕΚ 1909/21-10-1999 τ.Β').
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.
  • Ότι δεν υπηρετεί σε θέση Κλάδου Γιατρών ΕΣΥ, ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο ΕΣΥ και ότι θα προσκομίσει πριν την κρίση του Συμβουλίου προσλήψεων - κρίσεων, την απόφαση και το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούνκάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο - μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και δυο σειρές απλές φωτοτυπίες -στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας από 29-12-2010 μέχρι και 28-1-2011.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και να αποσταλούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ με συστημένο δέμα, μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στα τηλέφωνα : (2671038026 και 2671029243 αρμόδια Τζανέτα Πολλάτου).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

 

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Καρδιολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' Ουρολογίας

 

1) Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια , ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.
 • Το ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύει για  όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ..
 • Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις, κατά ειδικότητα και βαθμό σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία μας, συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 • Πιστοποιητικό γέννησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97, και της ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-97 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β') δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για θέσεις Επιμ.Α' και Διευθυντών προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ' προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.).
  • Κλινική εμπειρία για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών και εμπειρία για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ'.
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
  • Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών.
 • Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. (Η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του και
  • ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο Ε.Σ.Υ. και ότι θα προσκομίσει το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της παραίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκύρηξης, δηλαδή από 7/1/2011 έως και 26/1/2011.

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρου Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθοριστική ημερομηνία.

Ταχ. Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26

Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Αιτήσεις-Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μας, στην κ.Ξαντινίδου Κυριακή στο τηλ. (23510-57292) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεως ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β' για το Νοσοκομείο μας, για το Π.Ι. Γαλαξειδίου του Κ.Υ. Ιτέας και για το Κ.Υ. Λιδωρικίου του Νοσοκομείου μας ως εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'
Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΤΕΑΣ (Π.Ι.Γαλαξειδίου)

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι Ιατροί που έχουν:

Α. Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαίκης Κοινότητας πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Β. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.

Οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνουν στην Αίτηση-Δήλωση στο υποστοιχείο (7) τα εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα και βαθμό σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκομείο, συμπληρωμένη με ευθύνη του υποψηφίου με ακρίβεια τα στοιχεία που ζητούνται σ'αυτή. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
 2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επικυρωμένη.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας επικυρωμένη.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου όπως ορίζει το Ν.67/68 (ΦΕΚ 303/Α') ή νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία.
 8. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων, τα οποία αν είναι από ξένη χώρα πρέπει να είναι από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό σας ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.
  • ότι δεν υπηρετείτε σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ.
 10. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97, δηλαδή:

- Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για τις θέσεις Επιμ.Α' και Δ/ντών προϋπηρεσία σε νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού σε φορείς Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα, προκειμένου για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ. Γ' προϋπηρεσία στο ΕΣΥ).

- Κλινική εμπειρία για τις θέσεις Επιμ. Α΄και Δ/ντων και εμπειρία για τις θέσεις Επιμ. Α΄και Δ/ντων και εμπειρία για τις θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ'.

- Επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.

- Εκπαιδευτικό έργο

-Ανταπόκριση στο Ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ.Α' και Δ/ντων.

 

Οι Επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής του Συμβουλίου κρίσεως ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσεως μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στα Ελληνικά.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθεται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας από 6/1/2011 μέχρι και 25/1/2011.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμφισσας (331.00 -  Άμφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2265023852.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας επαναπροκηρύσσει την πλήρωση:

Mίας [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παθολογίας

Mίας [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολογίας

 

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

Α) Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.

Β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.

Για τον διορισμό στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/88 άρθρο 43 παρ. 2 και το Ν. 1965/91 άρθρο 13 παρ. 2.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και Ιατρός που δεν έχει συμπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 σύμφωνα με το Ν. 2737/99 άρθρο 21 παρ. 11.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εις τετραπλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου και συμπληρώνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

2. Αντίγραφο πτυχίου.

3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

4. Αντίγραφο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στη οποία να βεβαιώνεται:

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

5. Πιστοποιητικό γέννησης.

6. Οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 εκτός αν έως την ημερομηνία προθεσμίας λήξης της προκήρυξης, προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησης τους και έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης, το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησης τους.

7. Βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/21-08-1997 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ΔΥ13Α/οικ.39832/97 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή:

α) Ιατρική Προϋπηρεσία.

β) Προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε Φορείς Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας   Υγείας   σε   Ιδιωτικό   Τομέα   σε Ελεύθερο Επάγγελμα,

γ) Κλινική Εμπειρία,

δ) Επιστημονικό Έργο.

ε) Εκπαιδευτικό Έργο.

στ) Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα.

Για τα πιο πάνω προσόντα απαιτείται  η  υποβολή από τους υποψηφίους, Επιστημονικών Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει στο βιογραφικό του σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.

 

 

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται επικυρωμένα από την προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Ο εισηγητής του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης ή και το ίδιο το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ. 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το υπ: αριθ. Υ10α/Γ.Π.21748/19-02-2008 έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου- Κ.Υ. Ιεράπετρας  εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, που αρχίζει στις 31/12/2010  και λήγει στις 19/1/2011.

Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση:

Γεν. Νοσ/μείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72200

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού στο τηλέφωνο 28423 - 40105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ως εξής:

 

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' Πνευμονολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' Νεφρολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' Αναισθησιολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Νεφρολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' Παιδιατρικής

 

 

1. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. εφ' όσον γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Για τους ιατρούς που υποβάλλουν δικαιολογητικά για τις θέσεις που προκηρύσσονται, δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας του άρθρου 26 του Ν.1397/1983, μετά την επαναφορά του με το άρθρο 34 του Ν. 2519/1997 (άρθρο 34 του Ν. 3329/2005 ΦΕΚ81/4-4-05 τ.Α').

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα & βαθμό συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει.

Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31/12/2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.1397/83 η αποδοχή της παραίτησης γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά τα ανωτέρω, ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας στην Αίτηση-Δήλωση στο υποστοιχείο (7) τα εξής:

«Έχω   παραιτηθεί   με   την   αριθμ.πρωτ.................................. αίτηση   παραίτησης από τη θέση του Νοσοκομείου....................... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθ.............απόφαση του Υπουργού(ΦΕΚ.......... ) ή για τη παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ιατρών»

Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 • Πιστοποιητικό γέννησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο θα συντάσσεται από τους υποψηφιους και στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97, όπως αυτά ιεραρχούνται στην ΔΥΙ3α/οικ.39832/97 απόφαση του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας "Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις τον κλάδου γιατρών ΕΣΥ" δηλαδή:
  Προκειμένου για θέσεις Επιμελητών Β'
  • Κλινική εμπειρία 
  • Το Επιστημονικό έργο και η Επιστημονική δραστηριότητα
  • Η Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)
  • Προϋπηρεσία στο ΕΣΥ
  Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το Βιογραφικό Σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο Κρίσης.
 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους επισήμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά από ξένη χώρα, υποβάλλονται από τον υποψήφιο κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορούν να ζητήσουν από τον κρινόμενο υποψήφιο την προσκόμιση οποιαδήποτε πλήρους επιστημονικής εργασίας η οποία αναφέρεται από τον υποψήφιος στο βιογραφικό σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική.
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου του ΝΔ 67/68 (ΦΕΚ 303/Α) ή νόμιμης απαλλαγής τους οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία  Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την Υ10α/Γ.Π.21748/13-2-2008 εγκύκλιο του. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα ιατρεία (Υπουργική απόφαση Α9α/οικ.34632/13-10-99 (ΦΕΚ. 1909/21-10-99 τ.8').
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού στην οποία θα αναφέρονται ότι δεν υπηρετεί σε θέση ιατρού Ε.Σ.Υ..
  • Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση ανάληψης υπηρεσίας.
  • Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.
  • Ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ..

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες), από 31-12-2010 έως 19-1-2011.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτες.
Αιτήσεις - Δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμάίδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,θέση Κουρί, Τ.Κ. 50200. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ. 24630 57505).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας προκηρύσσει για πλήρωση την παρακάτω θέση ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολογίας

 

Α) Για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης που προκηρύσσεται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

1. Ιατροί που κατέχουν τις θέσεις που προκηρύσσονται

2. Ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ ή εκτός του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ και έχουν

α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ο.Κ..

β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο για τους Επιμελητές Β', το 55ο για τους Επιμελητές Α' και το 60ο για τους Διευθυντές.

ε) Το ανωτέρω όριο ηλικίας δεν ισχύει για όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ.

στ) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Δ/ντή τέσσερα (4) χρόνια, για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.

 

Β) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τετραπλούν:

1) Αίτηση - Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα της Γραμματείας του Νοσοκομείου για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό, συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Οι υπηρετούντες Ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας στην εν λόγω Αίτηση-Δήλωση στο υποστοιχείο 7,σ'εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. ΙΑ του Ν. 3754/11-3-09, τα εξής:

«Έχω   παραιτηθεί   με   την   αριθ.πρωτ.................................. αίτηση   παραίτησης από τη θέση.................του Νοσοκομείου....................... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθ.............απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ.............. ) ή για τη παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ιατρών»

2) Αντίγραφο πτυχίου.

3) Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

4) Αντίγραφο απόφασης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας.

5) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

6) Πιστοποιητικό γέννησης.

7) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.7 του αρθ.37 του Ν.2519/97, δηλαδή:

 • Κλινική εμπειρία για θέσεις Διευθυντών και Επιμελητών Α' και εμπειρία για θέσεις Επιμελητών Β' και Γ'
 • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
 • Το Επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα
 • Η Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)
 • Ανταπόκριση στις επιταγές του ιατρικού λειτουργήματος

Εκτός από αυτά οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν στο Βιογραφικό Σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση τους αποτελεί ουσιαστικά κριτήρια για την κρίση και αξιολόγηση τους από το Συμβούλιο Κρίσης.

8) Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του ΝΔ 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την αριθ. Υ10α/Γ.Π.21748/13-02-08 εγκύκλιο του.

9) Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων, υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

10) Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Ο Εισηγητής του Συμβουλίου κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.

Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

11) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.

β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

 

12) Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχει τον βαθμό του Δ/ντή ή σε περίπτωση που τον κατέχει, ότι έχει παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.

13) Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ. Σε περίπτωση που υπηρετεί στο ΕΣΥ, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει α) τη Μονάδα Υγείας που υπηρετεί και β) ότι, μέχρι τη λήξη της προκήρυξης θα προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατέχει στο Ε.Σ.Υ..

 

 

Γ) Προθεσμία υποβολής

Η Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών σε τέσσερα αντίγραφα, που αρχίζει την 31-12-2010 έως και 19-1-2011.

Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Νοσοκομείου με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και μέχρι τις 14:30μ.μ. στην Ταχυδρομική Δ/νση:Αφών Λαναρά & Φωκ.Πεχλιβάνου 3 - Ταχ.Κωδ. 59 200 - Νάουσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το τμήμα γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ. 23323-50204).

Σελίδα 10 από 26