ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β' για το Νοσοκομείο μας, ως εξής:

 

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι Ιατροί που έχουν:

Α. Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαίκης Κοινότητας πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Β. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος (δεν ισχύει για τους ήδη υπηρετούντες Ιατρούς Ε.Σ.Υ.).

 

 

Περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο Πανάνειο" προκηρύσσει τη παρακάτω θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου κατά ειδικότητα και βαθμό ως εξής:

 

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Νεφρολογίας για τη Μ.Τ.Ν.

 

Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α) Ελληνική Ιθαγένεια , πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε. Ο. Κ.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 60 έτος.

ε) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας τέσσερα (4) χρόνια.

Από τα ανωτέρω όρια ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ.

Περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης επαναπροκηρύσσει την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία,

 

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

Μία [1] θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για επισκέπτης Κέντρων Υγείας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'

 

Περισσότερα...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

> Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό ΕΒ

 

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους - μέλους της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.Για τη θέση του ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Οδοντιατρικής απαιτείται άσκηση επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και ηλικία μέχρι σαράντα ετών.
 5. Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 ή δεν έχει νόμιμη απαλλαγή.
Περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

 

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Οφθαλμολογίας

 

1) Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια , ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.
 • Το ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύει για  όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ..
Περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο Πανάνειο" προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας ευθύνης του κατά ειδικότητα και βαθμό ως εξής:

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Οδοντιατρικής

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Χειρουργικής για το Α Χειρουργικό τμήμα

Μία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Καρδιολογίας ή Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Ψυχιατρικής

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας για το Βιοχημικό

Mία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας για το Κέντρο Αιμοδοσίας

Μία [1] θέση Συντονιστή ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας για τη Μονάδα Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας

 

Περισσότερα...

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Γιαννιτσών κατά βαθμό και ειδικότητα: Μια [1] θέση Επιμελητή Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: Ελληνικ

Το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας προκηρύσσει την πλήρωση:

Μίας (1) θέσης Διευθυνρή Οφθαλμολογίας

Μίας [1] θέσης Επιμελητή B' Χειρουργικής

 

Μίας (1) θέση Επιμελητή Β' Ακτινοδιαγνωστικής

 

1. Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής :

□     Ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ ή εκτός του κλάδου γιατρών ΕΣΥ & έχουν :

□     Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ.

□     Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

□     Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

□     Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.

□     Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) χρόνια, με βαθμό Διευθυντήτέσσερα (4)χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.

□     Από τα ανωτέρω όρια ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

□     Αίτηση -δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση.

□     Αντίγραφο πτυχίου.

□     Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

□     Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

□     Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:

 • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

□     Πιστοποιητικό γέννησης.

□     Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α'- δ' της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν.2071/92 δηλαδή:

 • Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ελεύθερο Επάγγελμα).
 • Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
 • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).

□     Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.

□     Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

□     Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

□     Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

 • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και
 • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3754/11-3-2009 «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες ιατροί του ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/2010 εκτός εάν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης»

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 1397/83 η αποδοχή της παραίτησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας την αίτηση - δήλωση στο υποστοιχείο (7) ως εξής :

«Έχω   παραιτηθεί   με   την   αριθ.πρωτ.................................. αίτηση   παραίτησης   από τη θέση................. του Νοσοκομείου....................... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθ.............απόφαση του Υπουργού(ΦΕΚ.„......... ) ή για τη παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραίτησης και

υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ιατρών»

 

Η αίτηση -δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από τις 2-2-2011 μέχρι και 21-02-2011.

Αιτήσεις - δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Νοσοκομείο μας εις τετρατλούν (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) και μέσα σε ξεχωριστούς φακέλους κάθε σειρά.

Αιτήσεις - δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα, εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, στην διεύθυνση Γενικά Νοσοκομείο Έδεσσας ( Τέρμα Εγνατίας- 582 00 Έδεσσα -Ν. Πέλλας ).

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου μας (τηλ.2381350180).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Γιαννιτσών κατά βαθμό και ειδικότητα:

Μια [1] θέση Επιμελητή Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλήν όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Επί πλέον για την κατάληψη θέσης Δ/ντη απαιτείται η άσκηση της ιατρικής ειδικότητας για (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών.Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Α' απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι (55) πενήντα πέντε ετών. Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Β' απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι (45) σαράντα πέντε ετών.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους γιατρούς που υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.(Ειδικό έντυπο)
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α' - δ' της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλ:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) και
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής η οποία εκδίδεται μόνο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το αριθ.Υ10α/Γ.Π/21748/19-2-2008 έγγραφο.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Μέχρι 31-12-2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. ως εκ τούτου, oι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31-12-2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης και σύμφωνα με το Ν.1397/83 η αποδοχή παραίτησης γίνεται με απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α.. Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας  στην αίτηση δήλωση τα εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από 2-2-2011 έως και 21-2-2011.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία στη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τέρμα Σεμερτζίδη, Τ.Κ. 58100. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλ. 23820-50604 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν (η μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες και μέσα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Γιαννιτσών κατά βαθμό και ειδικότητα:

Μια [1] θέση Επιμελητή Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλήν όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Επί πλέον για την κατάληψη θέσης Δ/ντη απαιτείται η άσκηση της ιατρικής ειδικότητας για (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών.Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Α' απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι (55) πενήντα πέντε ετών. Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Β' απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι (45) σαράντα πέντε ετών.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους γιατρούς που υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.(Ειδικό έντυπο)
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α' - δ' της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλ:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) και
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής η οποία εκδίδεται μόνο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το αριθ.Υ10α/Γ.Π/21748/19-2-2008 έγγραφο.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Μέχρι 31-12-2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. ως εκ τούτου, oι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31-12-2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης και σύμφωνα με το Ν.1397/83 η αποδοχή παραίτησης γίνεται με απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α.. Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας  στην αίτηση δήλωση τα εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από 2-2-2011 έως και 21-2-2011.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία στη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τέρμα Σεμερτζίδη, Τ.Κ. 58100. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλ. 23820-50604 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν (η μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες και μέσα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά).

Σελίδα 9 από 26