ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")

Σελίδα 8 από 29