Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.
Η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων - δηλώσεων των υποψήφιων ιατρών με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εν λόγω προκήρυξη είναι από 02-05-2017 έως και 21-05-2017.  
Την έχουμε ήδη αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:65ΔΛ46906Κ-4ΚΣ)  

Σελίδα 7 από 31