ΓENIKO NOΣOKOMEIO ZAKYNΘOY

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Kαρδιολογίας κλάδου ιατρών E.Σ.Y.

H Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά να υποβληθούν στη Γραμματεία του Nοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα ήτοι: από 07-09-2009 μέχρι 26-09-2009.

Aιτήσεις - Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ. 26953 - 60565.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠAΠAΓEΩPΓIOY - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Eιδικευμένων Iατρών, Eπιμελητών B Aναισθησιολογίας

H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Nοσοκομείου ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης εις τετραπλούν (δύο σειρές με επικυρωμένα φωτο-αντίγραφα και δύο σειρές φωτοαντίγραφα - σε ξεχωριστά ντοσιέ η κάθε σειρά) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. (ENAPΞH την 04.09.2009 και ΛHΞH την 24.09.2009).

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη προθεσμία.
Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου (Nέα Eυκαρπία 564 03 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 693.125 ή τηλ. κέντρο 2310 693.000) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 23/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 210-5534525

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Μοιρών προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Γενικής Ιατρικής για το Π.Ι. Βασιλικών Ανωγείων

Αιτήσεις μέχρι 21/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 28923-40143

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Β Ψυχιατρικής.

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται εις διπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου από 27/8/2009 μέχρι και 15/9/2009.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2265023852.

Γ.Ν.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Π.  Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Ψυχιατρικής
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Πυρηνικής Ιατρικής 
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Αναισθησιολογίας
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παιδιατρικής για το Κ.Υ. Σουφλίου

Αιτήσεις μέχρι 19/08/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 25510-76434

Γ.N. ΔYTIKHΣ ATTIKHΣ H AΓIA BAPBAPA: 1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέση ως εξής:

Mία (1) θέση Eπιμελητή B Xειρουργικής ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, για το Γ.N.Δ.A. «H Aγ. Bαρβάρα».

H αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 18-08-09.

Aιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δε γίνονται δεκτές.
H αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα στο Tμήμα Προσωπικού του Γεν. Nοσ. Δυτ. Aττικής «H Aγ. Bαρβάρα» (ταχ/κή Δ/νση: Δωδεκανήσου 1 Aγ. Bαρβάρα - TK 12321), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 210-5301326/327.

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: 1 ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας

Π ΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιμελητή Α' Παθολογίας κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. η οποία είναι κενή από 17-02-2009, μετά την παραίτηση του Ιατρού που υπηρετούσε.

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

Α) Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.

Β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55° έτος.

Για τον διορισμό στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/88 άρθρο 43 παρ. 2 και το Ν. 1965/91 άρθρο 13 παρ. 2.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και Ιατρός που δεν έχει συμπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 σύμφωνα με το Ν. 2737/99 άρθρο 21 παρ. 11.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου και συμπληρώνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

2.    Αντίγραφο πτυχίου.

3.    Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

4.    Αντίγραφο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στη οποία να βεβαιώνεται:

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

5.    Πιστοποιητικό γέννησης.

6.    Οι υποψήφιοι Ιατροί ΕΣΥ οφείλουν έως την ημερομηνία προθεσμίας λήξης της προκήρυξης να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησης τους και έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησης τους.

7.    Βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/21-08-1997 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ΔΥ13Α/οικ.39832/97 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή:

α) Ιατρική Προϋπηρεσία.

β) Προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε Φορείς Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας   Υγείας   σε   Ιδιωτικό   Τομέα   σε Ελεύθερο Επάγγελμα,

γ) Κλινική Εμπειρία,

δ) Επιστημονικό Έργο.

ε) Εκπαιδευτικό Έργο.

στ) Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα.

Για τα πιο πάνω προσόντα απαιτείται  η  υποβολή από τους υποψηφίους, Επιστημονικών Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει στο βιογραφικό του σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται επικυρωμένα από την προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Ο εισηγητής του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης ή και το ίδιο το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ. 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το υπ: αριθ. Υ10α/Γ.Π.21748/19-02-2008 έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, που αρχίζει στις 29/7/2009  και λήγει στις 17/8/2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση:

Γεν. Νοσ/μείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72200

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού στο τηλέφωνο 28423 - 40105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Π.Γ.NOΣOKOMEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ AXEΠA: 6 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Το Π.Ν.Γ.Θ. Αχέπα προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Iατρικής Bιοπαθολογίας (Mικροβιολογίας), επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Παιδιατρικής, επί θητεία.
Δύο (2) θέσεις Eιδικευμένων Iατρών του E.Σ.Y., Eπιμελητών B, ειδικότητας Aναισθησιολογίας, επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Παθολογίας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη ασθενών φορέων του AIDS, επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, επί θητεία.


Aίτηση - δήλωση,και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Nοσοκομείου για το οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις, που αρχίζει την 22.7.2009 και λήγει την 10.8.2009, εις τετραπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία
σειρά με όλα τα δικαιολογητικά πρωτότυπα - πρόσφατα επικυρωμένα και τρεις (3) σειρές απλά φωτοαντίγραφα).


Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρω Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Aπό το Γραφείο Προσωπικού του Nοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2310 993776.

Σελίδα 30 από 31