Π.Γ.NOΣOKOMEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ AXEΠA: 6 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Το Π.Ν.Γ.Θ. Αχέπα προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Iατρικής Bιοπαθολογίας (Mικροβιολογίας), επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Παιδιατρικής, επί θητεία.
Δύο (2) θέσεις Eιδικευμένων Iατρών του E.Σ.Y., Eπιμελητών B, ειδικότητας Aναισθησιολογίας, επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Παθολογίας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη ασθενών φορέων του AIDS, επί θητεία.
Μία (1) θέση Eιδικευμένου Iατρού του E.Σ.Y., Eπιμελητή B, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, επί θητεία.


Aίτηση - δήλωση,και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Nοσοκομείου για το οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις, που αρχίζει την 22.7.2009 και λήγει την 10.8.2009, εις τετραπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία
σειρά με όλα τα δικαιολογητικά πρωτότυπα - πρόσφατα επικυρωμένα και τρεις (3) σειρές απλά φωτοαντίγραφα).


Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρω Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Aπό το Γραφείο Προσωπικού του Nοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2310 993776.

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση : Πατησίων 54, 106 82 Αθήνα

Αθήνα : 18.01.2011

Αριθμ. Πρωτ. : 4451/1010/112

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

Το Ταμείο Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2438/16.12.2010 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 εδάφιο ζ του άρθρου 78 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58/03.04.2008) προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων τους κάτωθι παρόχους υγείας :

 

 

1

ΙΑΤΡΟΥΣ

2

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

3

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ για νοσηλεία

 

 

 

Οι συμβάσεις θα αφορούν τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, σε όλη τη χώρα και ειδικότερα τους ασφαλισμένους των Τομέων Ασθένειας , : α) ΤΑΠ-ΟΤΕ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ), β) ΤΑΠ-ΔΕΗ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ), γ) ΤΑΠΤΠΓΑΕ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές), δ) ΤΑΠ-ΕΤΕ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας), ε) ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ), στ) ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας « Η ΕΘΝΙΚΗ»), ζ) ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ) και η) ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών των κατ’ ιδίαν Τομέων, όπως εκάστοτε ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις που αυτοί ορίζουν.

 

 

Ο Διευθυντής Διοικητικού

Ανδρέα Σταματακόπουλος

Σελίδα 28 από 28