ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Καρδιολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Γεν.Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ.Αιγινίου

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια , ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.
 • Το ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύει για  όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ..
 • Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις, κατά ειδικότητα και βαθμό.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 • Πιστοποιητικό γέννησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97, και της ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-97 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β') δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για θέσεις Επιμ.Α' και Διευθυντών προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ' προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.).
  • Κλινική εμπειρία για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών και εμπειρία για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ'.
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
  • Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών.
 • Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. (Η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του και
  • ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο Ε.Σ.Υ. και ότι θα προσκομίσει το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της παραίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 • Μαζί με την Αίτηση-Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και πίνακα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση κατά στοιχείο και αντιστοιχία των δικαιολογητικών, υπογεγραμμένη.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία δηλ. από 23/10/2009 έως και 11/11/2009.

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρου Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθοριστική ημερομηνία.

Ταχ. Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26

Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Αιτήσεις-Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μας, στην κ.Ξαντινίδου Κυριακή στο τηλ. (23510-57292) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΣAMOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Aναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B.
Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Aναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Kαρδιολογίας ή Xειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B


H αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 10/11/2009.


Aιτήσεις-δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Oι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα στο Tμήμα Προσωπικού του Γεν. Nοσοκ. Σάμου «O AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» Συνταγματάρχου Kεφαλοπούλου 17-T.K. 83100 ΣAMOΣ, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2273083125.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παθολογία  
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παιδιατρική


Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέχρι 9-11-2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτες.
Αιτήσεις - Δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμάίδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,θέση Κουρί, Τ.Κ. 50200. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ. 24630 57505).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας
Δύο [2] θέσεις Επιμελητών Β Καρδιολογίας
Μία [1] θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής για το Κ.Ψ.Υ.
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Οδοντιάτρου για το Κ.Υ. Ηράκλειας
Μία [1] θέση Επιμελητή Α Οδοντιάτρου για το Κ.Υ. Σιδηροκάστρου
Μία [1] θέση Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ. Στρυμονικού
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Γενικής Ιατρικής για το Π.Ι. Κοίμησης

Αιτήσεις μέχρι 9/11/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 23210-94782

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Καρδιολογίας


Αίτηση - δήλωση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν (1) επικυρωμένο και 3 σε απλά φωτοαντίγραφα μέχρι 05/11 /2009.

Από το Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργούς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία και στα τηλέφωνα 2751064152 και 2751064160 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις ή κατατίθενται στο Νοσοκομείο ή στέλνονται ταχυδρομικά με συστημένο δέμα στην διεύθυνση: Κορίνθου 191-21 200 ΑΡΓΟΣ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ PEΘYMNOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β IATPIKHΣ BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΩTOPINOΛAPYΓΓOΛOΓIAΣ 
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΓENIKHΣ IATPIKHΣ για το KENTPO YΓEIAΣ ANΩΓEIΩN - Π.I. ZΩNIANΩN


H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, εις τριπλούν (3), κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) από 16-10-2009 μέχρι & 04-11-2009.

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προσωπικού του Nοσοκομείου μας, στα τηλέφωνα 28310-87100 & 28310-87260 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Xατζηδάκης).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:


Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητα Νευροχειρουργικής, για το Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου (μετατροπή οργανικής θέσης Διευθυντού).
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας


Αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) αντίτυπα (το ένα επικυρωμένο και άλλα δύο απλές φωτοτυπίες). Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του ανωτέρου Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.

Από το Τμήμα Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπλήρωμα πληροφορία, τηλ. 213/20775725 573.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Ουρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 30/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 26410-27066

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠATPΩN

Το Γ.Ν. Πατρών  «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β  Παιδιάτρου

Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν (ένα πακέτο πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και δύο πακέτα απλές φωτοτυπίες) αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα από την 9/9/09  μέχρι και 28/9/09 στο TMHMA ΠPOΣΩΠIKOY του Γενικού Nοσοκομείου Πατρών «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 2610-227867.

 

Σελίδα 28 από 30