ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ επί θητεία, ήτοι:

> Miα (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας

> Miα (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Δερματολογίας

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ενδοκρινολογίας

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Παθολογικής Ανατομικής

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας

 

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους - μέλους της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.
 5.  Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 ή δεν έχει νόμιμη απαλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι νια κάθε θέση υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τριπλούν:

 • Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην αίτηση-δήλωση συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να φαίνεται:α. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και β. Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμη απαλλαγή αυτής, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία τουΥπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται

Α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και

Β. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ια του Ν. 3754/09 «Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου oι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης». Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους και στο οποίο γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 δηλαδή

-Η ιατρική προϋπηρεσία

-Κλινική εμπειρία

-Επιστημονικό έργο

-Εκπαιδευτικό έργο

-Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών.

 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα.

 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιεύματα επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.

 

Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν.

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 4-11-2009 και λήγει την 23-11-2009.

Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το τμήμα προσωπικού του Νοσοκομείου (τηλ. 26510-99549 και 26510-99553).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. του Νοσοκομείου κατά βαθμό και ειδικότητα:

Μία [1] θέση Επιμελητή Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Επί πλέον για την κατάληψη θέσης Δ/ντη απαιτείται η άσκηση της ιατρικής ειδικότητας για (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών.

Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Α' απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι (55) πενήντα πέντε ετών.

Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Β' απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι (45) σαράντα πέντε ετών.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους γιατρούς που υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες ιατροί του ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/2010, εκτός εάν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.(Ειδικό έντυπο)
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α' - δ' της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλ:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) και
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από 2-11-2009 έως και 23-11-2009.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία στη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τέρμα Σεμερτζίδη, Τ.Κ. 58100. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλ. 138230-50604 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν (η μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες και μέσα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου γιατρών ΕΣΥ.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ενδοκρινολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής για την ΜΕΘ

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Νεφρολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Νευρολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Νευροχειρουργικής.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπεδικής.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ουρολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Χειρουργικής.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ψυχιατρικής.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Ορθοπεδικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας).

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παθολογίας.

 

Για το Κ.Υ.Αγνάντων

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παιδιατρικής.

 

Για το Κ.Υ.Βουργαρελίου

Δυο (2) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παιδιατρικής.

 

Για το Π.Π.Ι.Κομποτίου

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

 

Για το Π.Π.Ι.Λεπιανών

Μια (1) θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.


Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη-Μέλη της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος για τις θέσεις των Επιμελητών Β΄ & για τις θέσεις του Κ.Υ.Βουργαρελίου δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3329/05.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ΙΑ του Ν. 3754/09 , οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 1397/83 η αποδοχή παραίτησης γίνεται με απόφαση ΥΥΚΑ.

Ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ, μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας στην Αίτηση-δήλωση στο υποστοιχείο 7 ως εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα Προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. ......... Απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί Απόφαση παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση-δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α' - δ' της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλ:
  • Η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
 8. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ.67/68 (ΦΕΚ 303/Α/20-12-1968) ή νόμιμης απαλλαγής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αριθ. Υ10α/Γ.Π21748/13-2-2008 εγκύκλιο του. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, και Πολυδύναμα ιατρεία (Υπουργική απόφαση Α9α/οικ.34632/13-10-99 (ΦΕΚ 1909/21-10-99 τ.β.)).
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα τα οποία πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα ο υποψήφιος. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Γ. Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, σε τρία (3) αντίγραφα. (έως και 18-11-2009).

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία (Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης Τ.Κ.47100).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλεφωνο 2681361140 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου γιατρών ΕΣΥ.

Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευομένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευομένου ιατρού ειδικότητας Γαστρεντερολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ενδοκρινολογίας εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νευροχειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β
Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β.
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β για το Κ.Υ. Αργαλαστής. 
Μια(1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β για το Κ.Υ. Ζαγοράς. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον εισαγωγικο βαθμό επιμ. Β για το Κ.Υ. Σκιάθου. 
Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό επιμ. Β για το Κ.Υ. Σκοπέλου.


Η Αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του νοσοκομείου εις τριπλούν  μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο 23-10-09 μέχρι και 12-11-09
Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24210-77626.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου

 

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθεται, στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου Άμφισσας από 23/10/2009 μέχρι και 11/11/2009.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2265023852.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β' Ορθοπαιδικής

Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής :

□     Ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ ή εκτός του κλάδου γιατρών ΕΣΥ & έχουν :

□     Ελληνική Ιθαγένεια , πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ.

□     Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

□     Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

□     Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.

□     Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2)χρόνια,με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4)χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.

□     Από τα ανωτέρω όρια ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

□     Αίτηση -δήλωση για τη συγκεκριμένη θέση.

□     Αντίγραφο πτυχίου.

□     Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

□     Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

□     Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:

 • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

□     Πιστοποιητικό γέννησης.

□     Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α'- δ' της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν.2071/92 δηλαδή:

 • Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ελεύθερο Επάγγελμα).
 • Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
 • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).

□     Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.

□     Πα την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

□     Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

□     Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

 • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και
 • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3754/11-3-2009 «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ.Ως εκ τούτου,οι υπηρετούντες ιατροί του ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/2010 εκτός εάν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης»

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 1397/83 η αποδοχή της παραίτησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας την αίτηση - δήλωση στο υποστοιχείο (7) ως εξής :

«Έχω   παραιτηθεί   με   την   αριθ,πρωτ.................................. αίτηση   παραίτησης   από τη θέση.................       του Νοσοκομείου....................... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθ.............απόφαση του Υπουργού(ΦΕΚ.„......... ) ή για τη παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραίτησης και

υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ιατρών»

 

Η αίτηση -δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμίο είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από τις 23-10-2009 μέχρι και 11-11-2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Νοσοκομείο μας εις τετραττλούν (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) και μέσο σε ξεχωριστούς φακέλους κάθε σειρά.

Αιτήσεις - δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα, εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, στην διεύθυνση Γενικά Νοσοκομείο Εδεσσας ( Τέρμα Εγνατίας- 582 00 Έδεσσα -Ν. Πέλλας ).

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου μας (τηλ.2381350180).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Καρδιολογίας

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Γεν.Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ.Αιγινίου

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια , ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.
 • Το ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύει για  όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ..
 • Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις, κατά ειδικότητα και βαθμό.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 • Πιστοποιητικό γέννησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97, και της ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-97 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β') δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για θέσεις Επιμ.Α' και Διευθυντών προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ' προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.).
  • Κλινική εμπειρία για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών και εμπειρία για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ'.
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
  • Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών.
 • Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. (Η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του και
  • ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο Ε.Σ.Υ. και ότι θα προσκομίσει το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της παραίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 • Μαζί με την Αίτηση-Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και πίνακα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση κατά στοιχείο και αντιστοιχία των δικαιολογητικών, υπογεγραμμένη.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία δηλ. από 23/10/2009 έως και 11/11/2009.

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρου Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθοριστική ημερομηνία.

Ταχ. Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26

Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Αιτήσεις-Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μας, στην κ.Ξαντινίδου Κυριακή στο τηλ. (23510-57292) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΣAMOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Aναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B.
Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Aναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Kαρδιολογίας ή Xειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B


H αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 10/11/2009.


Aιτήσεις-δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Oι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα στο Tμήμα Προσωπικού του Γεν. Nοσοκ. Σάμου «O AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» Συνταγματάρχου Kεφαλοπούλου 17-T.K. 83100 ΣAMOΣ, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2273083125.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παθολογία  
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παιδιατρική


Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέχρι 9-11-2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτες.
Αιτήσεις - Δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμάίδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,θέση Κουρί, Τ.Κ. 50200. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ. 24630 57505).

Σελίδα 27 από 29