ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας προκηρύσσει την πλήρωση:

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Δερματολογίας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολόγιας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπεδικής

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παθολογίας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Παιδιατρικής

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Πνευμονολογίας

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Χειρουργικής

Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας

 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

Α) Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ο.Κ.

Β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55° έτος.

Για τον διορισμό στην παραπάνω θέση δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/88 άρθρο 43 παρ. 2 και το Ν. 1965/91 άρθρο 13 παρ. 2.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και Ιατρός που δεν έχει συμπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 σύμφωνα με το Ν. 2737/99 άρθρο 21 παρ. 11.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εις τετραπλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου και συμπληρώνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

2. Αντίγραφο πτυχίου.

3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

4. Αντίγραφο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στη οποία να βεβαιώνεται:

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

5. Πιστοποιητικό γέννησης.

6. Οι υποψήφιοι Ιατροί ΕΣΥ οφείλουν έως την ημερομηνία προθεσμίας λήξης της προκήρυξης να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησης τους και έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησης τους.

7. Βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/21-08-1997 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ΔΥ13Α/οικ.39832/97 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή:

α) Ιατρική Προϋπηρεσία.

β) Προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε Φορείς Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας   Υγείας   σε   Ιδιωτικό   Τομέα   σε Ελεύθερο Επάγγελμα,

γ) Κλινική Εμπειρία,

δ) Επιστημονικό Έργο.

ε) Εκπαιδευτικό Έργο.

στ) Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα.

Για τα πιο πάνω προσόντα απαιτείται  η  υποβολή από τους υποψηφίους, Επιστημονικών Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει στο βιογραφικό του σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται επικυρωμένα από την προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Ο εισηγητής του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης ή και το ίδιο το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ. 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το υπ: αριθ. Υ10α/Γ.Π.21748/19-02-2008 έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, που αρχίζει στις 18/11/2009  και λήγει στις 7/12/2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση:

Γεν. Νοσ/μείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72200

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού στο τηλέφωνο 28423 - 40105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Κ.Υ.Κρ.Βρύσης κατά βαθμό και ειδικότητα:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Α. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια, πλήν όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Επί πλέον για την κατάληψη θέσης Δ/ντη απαιτείται η άσκηση της ιατρικής ειδικότητας για (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών.

Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Α' απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι (55) πενήντα πέντε ετών.

Για την κατάληψη θέσης Επιμ.Β' απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι (45) σαράντα πέντε ετών.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους γιατρούς που υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.(Ειδικό έντυπο)
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α' - δ' της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλ:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) και
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ια του Ν. 3754/09 «Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου oι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης». Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από 25-11-2009 έως και 14-12-2009.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία στη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τέρμα Σεμερτζίδη, Τ.Κ. 58100. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλ. 23820-50604 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν (η μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες και μέσα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά).

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΘHBΩN

Το Γενικό Nοσοκομείο Θήβας προκηρύσσει θέσεις ως εξής:


Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Iατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας 
Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Aιματολογίας ή Iατρικής Bιοπαθολογίας ή Παθολογίας 
Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Aναισθησιολογίας 
Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Mαιευτικής - Γυναικολογίας
Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Oρθοπεδικής 
Mία [1] θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας, Παθολογίας


H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στη Γραμματεία του Nοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 10-11-2009 μέχρι και
10-12-2009.
Mια σειρά από τα αντίγραφα που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας πρέπει να είναι επικυρωμένη.
Aιτήσεις - Δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Mαζί με την αίτηση - δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν και πίνακα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών με σχετική αρίθμηση.
Aιτήσεις - Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Nοσοκομείο, με συστημένο δέμα στην προκαθορισμένη προθεσμία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΘHBΩN, ΘEΣH «KOYMEPKI», T.K. 32200.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ.N. Θηβών, στο Tμήμα Διαχείρισης Aνθρωπίνων Πόρων στο τηλ. 22623-50113 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΞANΘHΣ

Tο Γενικό Nοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει θέση ως εξής:

 

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής

 

H Aίτηση - Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Tμήμα Γραμματείας του Γενικού Nοσοκομείου Ξάνθης,  από 16-11-2009 έως και 7-12-2009.

Aιτήσεις - Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.
Aπό το Tμήμα Γραμματείας του Γενικού Nοσοκομείου Ξάνθης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στα τηλέφωνα 2541047160, 2541047151 και 2541047173 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Γενικό Nοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκηρύσσει:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Επιμελητή Β' Mία [1]
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Επιμελητή Β' Mία [1]
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Επιμελητή Β' Mία [1]
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Επιμελητή Β' Mία [1]
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Επιμελητή Β' Mία [1]

 

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρού ΕΣΥ, επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης  κατά ειδικότητα και βαθμό ως εξής:

 

Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέ­πει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικό­τητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για του Επιμελητές Β'.
 • Ιατροί του ΕΣΥ δεν μπορούν εφεξής να θέσουν υποψηφιότητα σε ομοιόβαθμη θέση με αυτή που κατέχουν αν δεν έχουν συμπλη­ρώσει δύο (2) χρόνια συνεχή υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη των θέσεων πρέπει να υ­ποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση-Δήλωση για την συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα και βαθμό.

Αντίγραφο πτυχίου.

Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

Βεβαίωση του οικείου ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,

β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

Πιστοποιητικό γέννησης.

Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α'- δ' της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 2071 /92 δηλαδή:

α) Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργα­νισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).

β) Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.

γ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευό­μενου).

Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του Ν./ Διατάγματος 67/63 ή νό­μιμης απαλλαγής.

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται από τους ενδιαφερομένους, η υποβολή επισήμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα, που υποβάλλονται από τον υποψήφιο, πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλά­δος και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημεί­ωμα περιληπτικά.

Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστη­μονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμ­βούλιο κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υπο­βάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δυο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από την συμπλήρωση ενός (1) έτους από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομη­νία παραίτησης του και ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κα­τείχε στο ΕΣΥ και ότι θα προσκομίσει το αργότερα μέχρι τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει υποβλη­θεί αίτηση ανάκλησης της παραίτησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβλη­θούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα εις τετραπλού και μέσα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά (μία (1) σειρά επικυρω­μένη και τρεις (3) απλά αντίγραφα) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει την 14.11.2009 (δηλαδή την επόμενη της τελευ­ταίας δημοσίευσης) και λήγει την 3.12.2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου από το οποίο μπορούν οι ενδια­φερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις ερ­γάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνο: 2413 43159-157

Ταχ. Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης, Τ.Κ. 72100.

 

 

Ο Διοικητής

ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Νεφρολογίας
Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Χειρουργικής

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' Καρδιολογίας

 

1) Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι ιατροί που υπηρετούν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:

 • Ελληνική Ιθαγένεια , ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΟΚ πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
 • Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος για τους Επιμελητές Β', το 55° για τους Επιμελητές Α' και το 60° για τους Διευθυντές.
 • Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α' δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, με βαθμό Διευθυντή τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας για τους Επιμελητές Β'.
 • Το ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύει για  όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ..
 • Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση -δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις, κατά ειδικότητα και βαθμό.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 • Πιστοποιητικό γέννησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα ,στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97, και της ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-97 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β') δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (προκειμένου για θέσεις Επιμ.Α' και Διευθυντών προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε ιδιωτικό τομέα και σε ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ' προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.).
  • Κλινική εμπειρία για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών και εμπειρία για θέσεις Επιμ.Β' και Επιμ.Γ'.
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
  • Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις Επιμ. Α' και Διευθυντών.
 • Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. (Η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά ,στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ανάληψης υπηρεσίας
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του και
  • ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ή σε αντίθετη περίπτωση οφείλει έως τη λήξη της προκήρυξης να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο Ε.Σ.Υ. και ότι θα προσκομίσει το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης το ΦΕΚ αποδοχής της παραίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της παραίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκύρηξης, δηλαδή από 12/11/2009 έως και 1/12/2009.

Αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του ανωτέρου Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθοριστική ημερομηνία.

Ταχ. Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26

Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Αιτήσεις-Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μας, στην κ.Ξαντινίδου Κυριακή στο τηλ. (23510-57292) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο προκηρύσσει την πλήρωση την παρακάτω θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ

Για το Νοσοκομείο Χαλκίδας

Μια (1) θέση Επιμ.Β' Παθολογοανατομίας

 

Για το Κ.Υ.Αλιβερίου

Μία (1) θέση Επιμ.Β' Γενικής Ιατρικής

 

Α. Για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης που προκηρύσσεται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α) Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από κράτη Μέλη της ΕΟΚ.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για τους Επιμ.Β'.

ε) Το όριο ηλικίας οσχύει για τον πρώτο διορισμό σε οποιαδήποτε θέση του κλάδου.

 

Ειδικότερα:

Για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β' απαιτείταιμόνο η κατοχή τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας και ηλικία μέχρι 45 ετών.

 

Οι γιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της προκήρυξης (άρθρο 4 παρ. 1Α του Ν.3754/09) όπου και θα πρέπι προς τούτο να προσκομίσουν Αίτηση-Δήλωση που να αναφέρει τα εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.....) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων γιατρών».

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Β. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση-δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  • Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος και
  • Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α-δ της παρ.3 του αρθ.69 του Ν.2071/92 δηλαδή:
  • Η Ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομείο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).
  • Το επιστημονικό έργο και επιστημονική δραστηριότητα.
  • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα τα οποία πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
  • ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
  • ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση (1) ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας Πήλικα 28 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα εις διπλούν.

Αιτήσεις-δηλώσεις, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη προθεσμία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στο τηλέφωνο 22210-21912 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠAΠAΓEΩPΓIOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β' ANAIΣΘHΣIOΛOΠAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β'  ΠAΘOΛOΓIKHΣ OΓKOΛOΓIAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β' ΠNEYMONOΛOΓIAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β' XEIPOYPΓIKHΣ ΠAIΔΩN


H αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Nοσοκομείου ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης εκ τετραπλούν (δύο σειρές με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και δύο σειρές φωτοαντίγραφα σε ξεχωριστά ντοσιέ η κάθε σειρά) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, (ENAPΞH την 06.11.2009 και ΛHΞH την 25.11.2009).
Aιτήσεις-δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη προθεσμία. Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου (Nέα Eυκαρπία 554 03 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 693,125 ή τηλ. κέντρο 2310 693.000) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08.30 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ..

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ επί θητεία, ήτοι:

> Miα (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας

> Miα (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Δερματολογίας

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ενδοκρινολογίας

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Παθολογικής Ανατομικής

> Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας

 

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους - μέλους της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45° έτος.
 5.  Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 ή δεν έχει νόμιμη απαλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι νια κάθε θέση υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τριπλούν:

 • Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην αίτηση-δήλωση συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να φαίνεται:α. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και β. Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμη απαλλαγή αυτής, οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία τουΥπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται

Α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και

Β. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ια του Ν. 3754/09 «Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου oι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης». Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο ΕΣΥ μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. Πρωτ.......αίτηση παραίτησης από τη θέση ...........του Νοσοκομείου ......... προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ. .........Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποδοχής παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ να ενημερώσω την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους και στο οποίο γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 δηλαδή

-Η ιατρική προϋπηρεσία

-Κλινική εμπειρία

-Επιστημονικό έργο

-Εκπαιδευτικό έργο

-Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών.

 • Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα.

 • Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιεύματα επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.

 

Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν.

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 4-11-2009 και λήγει την 23-11-2009.

Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το τμήμα προσωπικού του Νοσοκομείου (τηλ. 26510-99549 και 26510-99553).

Σελίδα 26 από 29