ΠΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1) Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. (ΑΔΑ 6ΡΛΗ465ΦΥΟ-ΖΚΑ)

2) Οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης και σε υπηκόους λοιπών χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα. (ΑΔΑ Β5Θ3ΟΞ7Μ-ΞΝ5)

3) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Αυγούστου 2015. (ΑΔΑ 6ΦΡΖ465ΦΥΟ-Ο5Ξ)

4) Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας. (ΑΔΑ ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-Ω0Η)Σελίδα 10 από 25