ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Αθήνα, 10-9-2009

Αρ.Πρωτ. Υ7α/ΓΠ οικ. 121922

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: "Παράταση θητείας Διοικούσης Επιτροπής Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Του άρθρου 49 του Νόμου 3370/05 (ΦΕΚ 176/τ.Α/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α/1939) «περί κωδικός ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Β.Δ. 11.10/1957 (ΦΕΚ 225/ΤΑ/7-11-1957) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939»
  4. Τις διατάξεις του ΠΔ 369/1997 (ΦΕΚ 241/τ.Α/28-11-1997) «Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας»
  5. Τις διατάξεις του Ν.727/1977 (ΦΕΚ 308/τ.Α/13-10-1977) «Περί τροποποιήσεως ενιαίων διατάξεων της περί Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων κείμενης Νομοθεσίας»
  6. Τις διατάξεις του Ν.1425/84 (ΦΕΚ 30/τ.Α/19-3-1984) «Κύρωση της Σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και άλλες διατάξεις»
  7. Την υπ. αρ. Υ7α/ΓΠοικ 39293/20.3.09 (ΦΕΚ 133/τ.A/30.3.09) Υπουργική Απόφαση «Παύση Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου»
  8. Το υπ. αρ. 1396/7.9.09 έγγραφο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προς τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  9. Το γεγονός ότι οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προγραμματιστεί να διενεργηθούν στις 27/9/2009, και ήδη προκηρύχτηκαν εθνικές εκλογές και πολλοί υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να είναι και υποψήφιοι βουλευτές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνεται η θητεία της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τέσσερις (4) μήνες, εντός των οποίων υποχρεούται προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΪΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε σύσκεψη του Εθνικού και Επιστημονικού Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση του Ιού της Νέας Γρίπης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2009 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα μέλη του Συμβουλίου εισηγήθηκαν ομόφωνα στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο - ο οποίος και έκανε δεκτή την εισήγηση - τα εξής:

1. Ελεγχόμενη απελευθέρωση της κυκλοφορίας των αντιϊκών φαρμάκων εντός των επόμενων ημερών, για προληπτική και θεραπευτική χορήγηση έναντι του νέου στελέχους γρίπης Η1Ν1, σε όλο τον τομέα υγείας, με ευθύνη του ΕΟΦ για την επιτήρηση της συνταγογράφησης, η οποία θα πραγματοποιείται με ειδικό συνταγολόγιο.

Η απόφαση αυτή, δεν επηρεάζει τη διατήρηση του στρατηγικού αποθέματος σε οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη που διαθέτει η χώρα, το οποίο παραμένει ως έχει.Δικλείδα ασφαλείας για τη συνταγογράφηση των αντιϊκών θα αποτελέσει ο συστηματικός έλεγχος, από τον ΕΟΦ και το ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΚΕΠΥ-ΣΕΥΠ, του ειδικού εντύπου χορήγησης, καθώς και της κατανομής και της κατανάλωσης των αντιϊκών.

2. Στην ίδια διαδικασία ειδικού συνταγολογίου, θα ενταχθεί και η συνταγογράφηση του εμβολίου του πνευμονιοκόκκου των ενηλίκων.

Για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω θα ζητηθεί και η συνδρομή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των κατά τόπους ιατρικών και φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας.

3. Ενθαρρύνεται η χρήση των ταχέων διαγνωστικών δοκιμασιών για τους ιούς της Γρίπης, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού.

4. Η ορθή εφαρμογή των οδηγιών διαγνωστικού ελέγχου και χρήση των φαρμάκων καθορίζεται από τους κλινικούς θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι, με βάση τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε., θα φροντίζουν για την εξασφάλιση της υγείας των  ασθενών, χωρίς την κατάχρηση στο διαγνωστικό έλεγχο και στην αντιϊκή θεραπεία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.ΚΕΠ.Υ.)

Θέμα: «Οδηγίες για τους Ιδιώτες Ιατρούς που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)»

Σχετ: Αρ. πρωτ. 1198/ 03-08-2009, έγγραφο του ΠΙΣ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε οδηγίες, νια να ενημερωθούν, μέσω των Τοπικών ιατρικών Συλλόγων, όλοι οι Ιδιώτες Ιατροί που θα συμμετέχουν στα Δίκτυο Πρωτοβάθμιος Υποστήριξης νια το νέο ιό γρίπης Α(ΗΐΝ1)ν.

Οι Ιδιώτες ιατροί, μετά τη δήλωση της συμμετοχής τους στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης για το νέο ιό γρίπης Α(ΗΐΝ1)ν και την έναρξη της λειτουργίας του με εφημερίες, θα πρέπει να εφαρμόσουν τις ακόλουθες οδηγίες:

1.  Εξέταση των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο τους με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική σελίδα:http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=994 και επισυνάπτονται. Στόχος είναι τα περιστατικά που δεν εμφανίζουν συμπτώματα πνευμονίας ή άλλες επιπλοκές, να παραμένουν στην οικία τους, να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες και να επανέλθουνάμεσα για εξέταση μόνο αν η κατάσταση τους έχει επιδειχθεί. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει εκδώσει, οδηγίες για τη φροντίδα ασθενών με γρίπη Α(Η1Ν1)ν στο σπίτι, οι οποίες επίσης, επισυνάπτονται.

2.  Σε περιστατικά που εμφανίζουν επιπλοκές, ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού Κίνδυνου και εμφανίζουν επιπλοκές (βλέπε οδηγίες ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και κατά την εκτίμηση του ιατρού πρέπει να παραπεμφθούν στο νοσοκομείο, o ιατρός θα συμπληρώνει ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο επισυνάπτεται (Παράρτημα Α') και το οποίο θα συνοδεύει τον ασθενή κατά την είσοδο του στο νοσοκομείο. Το  παραπεμπτικό αυτό πρέπει να είναι διπλότυπο έτσι ώστε ένα στέλεχος να δίδεται στον ασθενή και ένα να παραμένει στο αρχείο του ιατρού.

Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στη φάση αυτή, έχουν οριστεί συγκεκριμένα νοσοκομεία, ως Νοσοκομεία Αναφοράς Γρίπης, τα οποία εφημερεύουν καθημερινά για περιστατικά με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής. Συνεπώς, οι ιδιώτες ιατροί Αθήνας και Θεσσαλονίκης πρέπει να γνωρίζουν τις εφημερίες των νοσοκομείων για να παραπέμπουν τους ασθενείς που κρίνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις ή/και νοσηλεία. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εφημερίας των Νοσοκομείων Αναφοράς Γρίπης Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τον μήνα Αύγουστο.

3.  Οι ιατροί πρέπει κάθε Δευτέρα και έως ώρα 10:00 π.μ., να δηλώνουν στον Ιατρικά Σύλλογο της περιοχής τους, συγκεντρωτική κατάσταση (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β') των περιστατικών με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, που εξέτασαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος. Η δήλωση μπορεί να γίνεται με fax ή ηλεκτρονικά, ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει ο κάθε ιατρός και ο κάθε τοπικός Ιατρικός Σύλλογος.

Ο κάθε τοπικός ιατρικός σύλλογος θα αποστέλλει κάθε Τρίτη, έως ώρα 10:00 ττ.μ., συγκεντρωτική κατάσταση (αθροίζοντας τα δεδομένα από όλους τους ιδιώτες ιατρούς του Δικτύου, σε μορφή excel) στον ΠΙΣ. Ο ΠΙΣ με τη σειρά του, θα αποστέλλει κάθε Πέμπτη και έως ώρα 10:00 π.μ., συγκεντρωτική κατάσταση (σε μορφή excel) στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)ι κάνοντας όμως αναφορά, σε αριθμό επισκέψεων ανα δήμο για την περιοχή της Αττικής και ανά νομό για την υπόλοιπη Ελλάδα.

4.  Οι ιδιώτες ιατροί, για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)ν, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα τηλ. 210 52 12 054 και 210 82 22 339, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

5.  Οι ιδιώτες ιατροί Θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις επτικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1 )ν καθώς και για την εξέλιξη της πανδημίας γρίπης στην Ελλάδα.

Το παρόν σύστημα είναι πιλοτικό και μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του μετά το πέρας ενός μηνός.

Οι Διοικήσεις των ΥΠΕ, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν για το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)ν, τους υγειονομικούς σχηματισμούς της αρμοδιότητας τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Διοικητής Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Δρ.Παν.Ευσταθίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

Προς τους                                                                            Αθήνα, 3 Αυγούστου 2009

Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων                                       Α.Π. 1198

της χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) στη χώρα μας, ο Π.Ι.Σ. και οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι, αναλαμβάνοντας το μερίδιο κοινωνικής ευθύνης που τους αναλογεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα συμμετέχουν με τη δημιουργία Δικτύου Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης της πανδημίας της νέας γρίπης που θα συνδράμει το σύνολο των υγειονομικών δομών της χώρας.

Οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι δημιουργούν Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης εντασσόμενοι στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Αντιμετώπισης της νέας γρίπης του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη τους παθολόγους, γενικούς ιατρούς, παιδίατρους, πνευμονολόγους, καρδιολόγους και να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στο δίκτυο υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο ιατροί θα λειτουργούν βάσει προγράμματος που θα καταρτίσει ο οικείος ιατρικός σύλλογος λαμβάνοντας υπ'όψιν τις τοπικές συνθήκες υπό την έννοια του εφημερεύοντος.

Οι εντασσόμενοι στο δίκτυο ιατροί θα προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες υπό συνθήκες άσκησης της ιδιωτικής ιατρικής και του ιδιωτικού ιατρείου καθώς επίσης και των όρων της Συμβάσεως που έχουν με τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία υγείας.

Κύριος ρόλος των ιατρών σε αυτά τα δίκτυα είναι η αντιμετώπιση των περιστατικών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νόσο ή σωστά να την κατευθύνουν.

Οι καταστάσεις των εφημερευόντων ιατρών ανά ιατρικό σύλλογο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου, στον τοπικό Τύπο, στα φαρμακεία ή σε άλλες δομές που κατά τόπους θα μπορούσαν να αναρτηθούν.

Οδηγίες προς τους ιατρούς του δικτύου θα δίδονται συχνά μέσω επιστολών και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (www. keelpno.gr).

Υποχρέωση των ιατρών θα είναι η καταγραφή των περιστατικών που θα εξετάζονται, η πιθανή διάγνωση και η παραπομπή ή μη στο νοσοκομείο. Οι καταστάσεις θα αποστέλλονται στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και αυτοί ακολούθως θα τις διαβιβάζουν στον Π.Ι.Σ. ο οποίος ακολούθως σε συγκεντρωτικές καταστάσεις στο Ε.ΚΕ.Π.Υ.

Τα αντιιϊκά φάρμακα στην παρούσα φάση επειδή αποτελούν μέρος του εθνικού αποθέματος τα χειρίζονται τα νοσοκομεία.

Η εφαρμογή του ανωτέρω δικτύου θα λειτουργήσει ως βασική πύλη διαλογής των περιστατικών με πιθανή προσβολή από τον ιό της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) προσφέροντας σημαντική μείωση στη προσέλευση ασθενών αναίτια στα νοσοκομεία επιβαρύνοντας τη λειτουργία τους ενώ θα καταστρατηγείτο ο ουσιαστικός ρόλος της ύπαρξης της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας η οποία τόσα πολλά προσφέρει στη δημόσια υγεία.

Προς γενικό συντονισμό και εκτίμηση της εξέλιξης της κατάστασης, κρίνεται αναγκαίο να ενημερώνεται ο Π.Ι.Σ. από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους καθώς και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση επιθυμείτε να απευθύνεστε προς τον Π.Ι.Σ.

Για τη Δ.Ε.

Η Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Βαρβάρα Ανεμοδουρά                                     Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

 

  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ο ιατρός οφείλει σε περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής, ανεξάρτητα της ένταξής του σε σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του.

- Υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στο δίκτυο ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών για την παροχή Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης της πανδημίας της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) σας αποστέλλουμε προς διευκόλυνσή σας εάν το θεωρείτε απαραίτητο.

- Οδηγίες του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα αποσταλούν εντός της εβδομάδας στους Ιατρικούς Συλλόγους μέσω του Π.Ι.Σ.

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ..............................

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

Με την παρούσα ο παρακάτω υπογραφόμενος ................................................ του ..................................... ιατρός ........................................, δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων συμμετοχής στο δίκτυο ιατρών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με όρους άσκησης ιδιωτικής ιατρικής και ιδιωτικού ιατρείου, που συστήθηκε με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πανδημίας και τη συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Ειδικότερα, αποδέχομαι τα παρακάτω:

1. Υποχρεούμαι να λειτουργώ το ατομικό μου ιατρείο, που βρίσκεται επί της οδού.......................................................................... συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Δηλώνω ότι το ιατρείο μου θα λειτουργεί συγκεκριμένα τις ημέρες ........................................................................ και ώρες ................................................................. . Επιπρόσθετα, όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου, κάθε ημέρας, θα λειτουργεί τηλεφωνητής, ο οποίος θα πληροφορεί τις ώρες που δέχομαι καθώς και τα τηλέφωνα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (κινητό ................................. και οικίας ........................................) προκειμένου να είναι δυνατή η από μέρους μου παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και όσες έκδοθούν στο μέλλον από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.  και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

2. Επίσης τα ανωτέρω στοιχεία θα καταχωρηθούν στους καταλόγους συμμετεχόντων, στο δίκτυο προς ενημέρωση του κοινού μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ( www.keelpno.gr) και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ., καθώς και τον ημερήσια Τύπο, φαρμακεία, Κ.Υ., δημοτικά καταστήματα, κ.τ.λ.

3. Κατά την παροχή των ιατρικών μου υπηρεσιών, θα τηρώ τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και γενικότερα θα ενεργώ με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τους κανόνες της επιστήμης.

4. Υποχρεούμαι να καταγράφω τα περιστατικά που εξέτασα. Οι καταστάσεις αυτές θα αποστέλλονται εβδομαδιαίως στον Ιατρικό Σύλλογο με φαξ (........................) ή με e-mail (.......................................................) ή ταχυδρομικά (..................................................................................) ή τηλεφωνικά. Στοιχεία εξεταζομένου που θα αναφέρονται κατά την καταγραφή των περιστατικών: Τα αρχικά του ονόματος - Ηλικία - Πιθανή Διάγνωση - Παραπομπή ή μη σε νοσοκομείο.

Ημερομηνία

Υπογραφή και Σφραγίδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ (Α/Η1Ν1)

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στην προσπάθεια του να επέμβει για να μην «χτυπήσει κόκκινο» ο δείκτης πανικού της ελληνικής Κοινωνίας για το νέο ιό της γρίπης (Α/Η1Ν1), καλεί τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους στους διάφορους αναρμόδιους που εμφανίζονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά από τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να εμπιστεύονται μόνο τα αρμόδια Όργανα, [το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και το Εθνικά Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)], που είναι γνώστες του προβλήματος και διαχειριστές της αντιμετώπισης της νέας γρίπης και να απευθύνονται στους θεράποντες ιατρούς τους για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.

 

Η Πρόεδρος                                                 Ο Γεν.Γραμματέας

Βαρβάρα Ανεμοδούρα                                 Κων/νος Γιαννακόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 23/7/2009 στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, με τον Υπουργό κ. Παπαθανασίου, τον Υφυπουργό κ. Μπούρα και το Γεν. Γραμματέα κ. Ευσταθόπουλο, μετά από πρόσκληση του Υπουργού.

Η σύσκεψη αφορούσε την προκήρυξη δράσης για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθεροεπαγγελματιών στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητο για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν η Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Ι.Σ., κ. Βαρβάρα Ανεμοδουρά, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των άλλων επιστημονικών Οργάνων.

Όπως ανακοινώθηκε, η εφαρμογή του προγράμματος θα είναι άμεση και το τελικό σχέδιο εφαρμογής, μετά το διάλογο που έγινε, θα κοινοποιηθεί κατά τις προσεχείς ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟY ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ)

Αριθμ. Υ10α/Γ.Π./οικ. 93673

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/21.8.1997/τ.Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας , οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ο διορισμός σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών Ε.Σ.Υ.) ανακοινώνεται με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο αποστέλλεται στον διοριζόμενο ταχυδρομικά, στην διεύθυνση κατοικίας την οποία έχει δηλώσει στην έντυπη αίτηση − υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει και κοινοποίηση στην Υπηρεσία που διορίζεται.
Με το έγγραφο τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του, προς ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Εάν μετά την παραλαβή της έγγραφης ανακοίνωσης παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία , τεκμαίρεται ότι ο γιατρός δεν αποδέχεται το διορισμό του και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας στην οποία διορίζεται ο γιατρός, προχωρεί στο διορισμό του επόμενου, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.
2. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση της έγγραφης ανακοίνωσης με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και εάν ο διοριζόμενος είναι αγνώστου διαμονής, το έγγραφο της ανακοίνωσης διορισμού, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναρτάται αμελλητί από την Δ/νση Διοικητικού του Νοσοκομείου στο οποίο διορίζεται ο ιατρός, στο κατάστημα της υπηρεσίας και συντάσσεται πρωτόκολλο.
Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και εφόσον ο διοριζόμενος δεν προσέλθει προς ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, τεκμαίρεται αμαχητί η γνώση του διορισμού και η μη αποδοχή του και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρεί στο διορισμό του επόμενου, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.
3. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις διορισμών για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση της έγγραφης ανακοίνωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
4. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθμ. ΔΥ13α/οικ. 29805/15.9.1997 (ΦΕΚ 859/26.9.1997/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/01) ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 19/6/2009
Αρ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π. οικ. 84737

 

Θέμα : «Παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π,Δ, 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/01) των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ. Υ3β/Γ.Π.οικ. 173299/23-12-08 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και επειδή η τροποποίηση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος δεν ολοκληρώθηκε σας γνωρίζουμε ότι η προωθούμενη διάταξη θα παρατείνει το χρόνο προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 μέχρι 31-12-2009.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδα 24 από 24