ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Λόγω μη επαρκή αριθμό εθελοντών ιατρών για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού στο νόμο παρακαλούμε όσοι ιατροί επιθυμούν να συμμετέχουν στον εμβολιασμό να ενημερώσουν την γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου.


ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                            Αθήνα 15/9/2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                     Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π./οικ.124086
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός - Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)»
Η φυματίωση είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα βάσει του Β.Δ./ΦΕΚ 262Α /1950 «περί μέτρων καταπολέμησης επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δήλωσης αυτών». Η έγκαιρη δήλωση των κρουσμάτων φυματίωσης, σύμφωνα με την Β1α/οικ. 1420/27.2.1998 εγκύκλιο μας προς τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και προς το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική και γίνεται εντός εβδομάδας από την διάγνωση, είτε από τους κλινικούς, είτε από τους εργαστηριακούς γιατρούς με το Δελτίο Δήλωσης Κρούσματος Φυματίωσης, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας (επισυνάπτεται).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας τον κίνδυνο της επανεμφάνισης μεγάλου αριθμού κρουσμάτων φυματίωσης (μετανάστες, μετακινούμενοι πληθυσμοί κ.ά.), συσχετιζομένου συχνά και με τα κρούσματα του AIDS παγκοσμίως, συνιστά την διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών, σε συνδυασμό με την ανεύρεση δεικτών διαμόλυνσης του ευπαθούς πληθυσμού, προκειμένου τα Κράτη Μέλη του να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα αντιφυματικού αγώνα συμπεριλαμβάνοντας και τον αντιφυματικό εμβολιασμό (BCG).

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της Φυματίωσης και των νόσων του Αναπνευστικού (ΙUALATD) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) (Βιβλίογρ. WHO/WER 2004, 79:25-40), η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού. Κατά συνέπεια ο αντιφυματικός εμβολιασμός BCG θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλ. στην ηλικία των 6 ετών, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως, στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως:

  • Μετανάστες από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη ενδημικότητας
  • Καταυλισμοί αθίγγανων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης
  • Παιδιά με Mantoux (-), στην οικογένεια των οποίων υπάρχει άτομε με φυματίωση (θετικά πτύελα)
  • Νεογνά μητέρων που έχουν μολυνθεί με το ιό Η1V (όχι βρέφη που έχουν παρουσιάσει ήδη συμπτωματολογία βρεφικού AIDS)
  • Νεογνά, στο άμεσο περιβάλλον των οποίων, υπάρχει άτομο με φυματίωση (εμβολιάζονται κατά τη γέννηση).
Για όσα παιδιά δεν εμβολιάσθηκαν για διάφορους λόγους στη συνιστώμενη ηλικία, ο εμβολισμός μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Γίνεται κάθε προσπάθεια ο εμβολιασμός να διενεργείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπλέον, όσοι υγιείς ενήλικες απαιτείται για συγκεκριμένους λόγους να εμβολιασθούν, μπορούν με ασφάλεια να τo κάνουν (ο εμβολιασμός με BCG γίνεται ανεξάρτητου ορίου ηλικίας χωρίς ιατρικές αντενδείξεις), εφόσον προηγηθεί έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux. Έλεγχος της Mantoux μετά τον εμβολιασμό για πιστοποίηση της θετικοποίησής της δεν συνιστάται. Επίσης εάν προηγηθεί εμβολιασμός με το εμβόλιο της εποχικής ή/και της νέας γρίπης, ο εμβολιασμός με το εμβόλιο BCG συνιστάται να απέχει τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες.

Παράλληλα, συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BGG) και στην ηλικία 11 έως 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά (όταν γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης).

Αναφορικά με τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητη η ακτινογραφία θώρακος (αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη) και η δερμοαντίδραση (mantoux) κατά την πρόσληψη τους και στη συνέχεια ανά πενταετία. Στην περίπτωση που κατά το μεσοδιάστημα εμφανιστεί επίμονος βήχας, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα, πέραν της κλινικής εξέτασης, πρέπει να γίνεται έλεγχος με ακτινογραφία θώρακος Αν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα, επιβάλλεται έλεγχος του ευρύτερα κοινωνικού και ιδιαίτερα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντας.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε τα κατωτέρω:

Α) Το εμβολιαστικό συνεργείο να είναι ειδικά εκπαιδευμένο ως προς την τεχνική και στην καλή εφαρμογή της, ώστε τόσο η δερμααντίδραση Mantoux όσο και ο αντιφυματικός εμβολιασμός (BCG) να διενεργείται καθαρά ενδοδερμικά. Σε παιδιά άνω του ενός (1) έτους και σε ενήλικες η δόση του εμβολίου είναι 0,1 ml. Σε βρέφη κάτω του ενός (1) έτους n δόση είναι 0,05 ml.

Β) Να δραστηριοποιηθούν όλα τα Εμβολιαστικά Κέντρα της χώρας, καθώς και οι Νομαρχιακές Υγειονομικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα λειτουργούντα Αντιφυματικά Κέντρα, τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.ά. προς την κατεύθυνση της έγκαιρης ανίχνευσης της φυματίωσης (κυρίως στις ομάδες αυξημένου κινδύνου που αναφέρθηκαν καθώς και στο προσωπικό υγειονομικών, εκπαιδευτικών και άλλων φορέων που μπορεί να είναι πηγές διασποράς της νόσου).

Γ) Τα Εμβολιαστικά Κέντρα της χώρας να διενεργούν τον αντιφυματικό εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά (ανεξαιρέτως ασφαλιστικής κάλυψης ή μη), αφού βεβαίως προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux.

Δ) Οι Νομαρχιακές Υγειονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εφοδιάζουν με τις απαραίτητες ποσότητες ΒCG όλα τα Εμβολιαστικά Κέντρα που συμμετέχουν στη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού, εκτός των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα παιδιάτρων, οι οποίοι μπορούν να προμηθεύονται το εμβόλιο BCG από το Ινστιτούτο Παστέρ με την προϋπόθεση ο εμβολιασμός να εγγράφεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού.

Ε) Μα δοθεί έμφαση στον προγραμματισμό αντιφυματικού εμβολιασμού των μαθητών της Α' Δημοτικού όλων των Σχολείων της χώρας (Δημόσιων και Ιδιωτικών).

Για να αλλάξει η πολιτική του αντιφυματικού εμβολιασμού σε μια χώρα, πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αξιόπιστο εθνικό σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της νόσου. Επειδή η καταγραφή των κρουσμάτων είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της φυματίωσης, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την δήλωση των κρουσμάτων της νόσου από τα Νοσοκομεία και τις άλλες υγειονομικές υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα σας. Ειδικότερα, τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των Νοσοκομείων, πριν να χορηγήσουν το εξιτήριο σε ασθενή με διάγνωση «Φυματίωση», να ελέγχουν ότι έχει σταλεί προηγουμένως η Δήλωση του κρούσματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στην υπηρεσία μας είναι γνωστό ότι αρκετές από τις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) είναί υποστελεχωμένες (ιατρικό, λοιπό υγειονομικό και άλλο προσωπικό). Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Υγειονομικοί Σχηματισμοί (Νοσοκομεία. Κ.Υ., ΙAK), όπως συνεργαστούν με τις Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α. και συνδράμουν με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να δημιουργηθούν τα εμβολιαστικά συνεργεία, ώστε να διενεργηθεί επιτυχώς ο αντιφυματικός εμβολιασμός.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.ΡΙΖΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                          Αθήνα 23/9/2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                 Αριθ.Πρωτ.Υ7α/Γ.Π./οικ.127988
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Επιτροπών Αθηνών.
Ορίζουμε τις ημερομηνίες εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, ως ακολούθως:
ΠΕΜΠΤΗ 15-10-09

1. ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ): Στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια Γουδή (Ημέρες τέσσερις 4 ) 15-16 κ' 19-20/10/ 09

2. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 15/10/09 τα γραπτά ώρα 13.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο κ' 16/10/09 τα προφορικά ώρα 9.00 π.μ. στο Νοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσ. Α.ΣΥΓΓΡΟΣ (Ημέρες δύο) 15-16/10/09

4. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-10-09

1.ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ κ’ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Κ.Ε.Σ.Υ.

2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Στο Γ.Ν.Α. Μαιευτήριο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ώρα 9.00 π.μ. ΓΡΑΠΤΑ και ώρα 11.00 π.μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ


ΔΕΥΤΕΡΑ 19-10-09

1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ώρα 8.00 π.μ.

2. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ: Στα Ιατρικά Εργαστήρια (Γουδή) ώρα 10.00 π.μ.

3. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Στο «ΚΑΤ» (Ημέρες δύο) 19/10/09 ώρα 9.00 π.μ. κ' 20/10/09 ώρα 15.30 μ.μ.

4. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Φερεκίδου 1, Παγκράτι (Ημέρες δύο) 19/10/09 ΓΡΑΠΤΑ ώρα 9.00 π.μ. και 23/10/09 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ώρα 9.30 π.μ.

5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: (Ημέρες δύο) Γραπτά 19/10/09 στο «Αμφιθέατρο Πειρ. Χειρουργ Αγ. Θωμά 15 Β» ώρα 9.00 π.μ. και προφορικά 22/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.

6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 19-20/10/09
ΤΡΙΤΗ 20-10-09

1. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Στο Νοσ. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 20-21/10/09

2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 20/10/ 09 Γραπτά κ' 21 /10 /09 Προφορικά ώρα 9.00 π.μ.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : (Ημέρες τρεις) 20-10-09 στο νέο κτίριο του Υπουργείου μας (κηφισίας 39) Μαρούσι κ' 21-22/10/09 στο κέντρο Υγείας Βύρωνα ώρα 9.30 π.μ.

4. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ: Στην Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών (Παθολ. Ανατομείο) (Ημέρες δύο) 20-21/10/09

5. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) Γραπτά 20-10-09 ώρα 7.30 π.μ. κ' Προφορικά 21-10-09 ώρα 7.30 π.μ.

6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ώρα 9.30 π.μ.

7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ: Στα Ιατρ Εργ. Γουδή (Ημέρες δύο) 20/10/09 κ' 21/10/09

8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ/μείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-09

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ώρα 14.30 μ.μ.

2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ–ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στην Νοσ/κή Σχολή του Παν. Αθηνών, ώρα 13.00 μ.μ.

4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ώρα 9.30 π.μ.

5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΣIΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Ημέρες δύο) γραπτά 21/10/09 ώρα 16.00 μ.μ. κ προφορικά 22/10/09 ώρα 8.00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22-10-09

1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (Ημέρες δύο) 22/10/09 κ' 2/11/09

2. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ημέρες δύο) 22-23/10/09 ώρα 8.00 π.μ.

3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ: Στην έδρα ορθοδοντικής Παν.Αθηνών Θηβών 2, Γουδή ώρα 9.00 π.μ.

4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ/μείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»


ΤΕΤΑΡΤΗ 26-10-09

1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ. Παίδων «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» (Ημέρες δύο) 26/10/09 κ' 29/10/09

2. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.30 π.μ.

3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» (Ημέρες δύο) 27-29/10/09
ΠΕΜΤΗ 29-10-09

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 29/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» στη Α' παθολ. κλινική ώρα 10.00 π.μ. κ' 30/10/09 στα Γραφεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Κηφισίας 27, 1ος) προφορικά ώρα 9.00 π.μ.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Ημέρες δύο) 29/10/09 κ' 30 /10/09 ώρα 9.30 π.μ.

3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 29/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.00 π.μ. και 30/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.

4. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες τρεις) Γραπτά 30/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 10.00 π.μ., κλινική εξέταση 2/11/09 στο Νοσ. «ΜΕΤΑΞΑ» ώρα 10.00 π.μ. και προφορικά 3/11/09 στο Νοσ. ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.30 π.μ.

5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ», (Ημέρες δύο) 29-30/10/09 ώρα 8.30 π.μ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-09


1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΩΡΑΚΟΣ: Στο Νοσ/μείο «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.
Ώρα ενάρξεως ορίζεται η 9η πρωινή πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5-10-2009.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε.ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Σας διαβιβάζουμε διαβιβαστικό-ενημερωτικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) σχετικά με το σχεδιο εμβολιασμού για τον Νέο Ιό Γρίπης Α(Η1Ν1).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αξιοποιώντας την άπλυτη εξειδίκευσή του στον εργαστηριακό έλεγχο ιογενών λοιμώξεων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης και έγκυρης εργαστηριακής εξέτασης για την ανίχνευση του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) από τις 14 Σεπτεμβρίου 2009. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με τις πιστοποιημένες προδιαγραφές εργαστηριακού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το Εργαστήριο Ιολογίας (Ιατρική Σχολή, Βούτες, Πτέρυγα 3Γ16) θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00 - 16:00, ενώ οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ: 2810 394756 και 6932 271021. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών από τη λήψη του δείγματος και θα αποστέλλονται στον θεράποντα ιατρό. Το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 150 ευρώ καλύπτοντας τα έξοδα των αντιδραστηρίων και του προσωπικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούντε όλοι οι ιδιώτες ιατροί στην συγκέντρωση του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 9:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες ιατροί του Συλλόγου μας με τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ TAMIFLU (OSELTAMIVIR) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE HELLAS AE ΚΑΙ RELENZA (ZANAMIVIR) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLAXOSMITHKLINE AEBE

Απόφαση 58520/7-8-2009

Τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU (OSELTAMIVIR) της εταιρείας ROCHE HELLAS AE και RELENZA (ZANAMIVIR) της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:


  1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/08(ΦΕΚ Α 262/2312.2008)
  2. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νέας γρίπης
  3. Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β 59/2006)
  4. Την εισήγηση του Εθνικού, Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 3η/4.08.09)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων από τα φαρμακεία να γίνεται μεΑιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή. 
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση. Επίσης, το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ – Ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ» (http://www.eof.gr/web/guest/newflu). 
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
Εφιστάται η αυστηρότητα στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 
Οι εταιρείες-υπεύθυνοι κυκλοφορίας των ανωτέρω αντι-ιικών φαρμάκων και οι φαρμακαποθήκες υποχρεούνται να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία βάση τον ΕΟΦ (Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων-ΠΑΚΑΕΠ) στο φαξ 2106549500 για τις διατεθείσες ποσότητες αντι-ιικών φαρμάκων ανά προϊόν και ανά νομό. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους υπευθύνους κυκλοφορίας των αντι-ιικών φαρμάκων ή από φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ. 
Φωτοτυπίες των αιτιολογημένων ιατρικών γνωματεύσεων θα πρέπει να αποστέλλονται εβδομαδιαίως από τα φαρμακεία στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ στο φαξ 2105212106 (Πληροφορίες στα τηλ. 2105212101-104). 
Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις ΕΟΦ 57757/3.8.2009, 57758/3.8.2009, 32401/5.5.2009 και 32805/6.5.2009.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

Απόφαση 59610/13-08-2009

Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.11, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3730/08(ΦΕΚ 262/2311.2008)
2.Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξημένης κατανάλωσης λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης
3.Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β’ 59/2006)

Περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

Τα κλινικά δείγματα για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1) θα αποστέλλονται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης από την 7ηΣεπτεμβρίου 2009, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή τις ώρες 09:00 – 16:00 και Σάββατο – Κυριακή – Αργίες τις ώρες 10:00 – 15:00.

Η διεύθυνση αποστολής είναι η εξής:
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης (Π.Ε.Δ.Υ.)
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Τσελέντης
Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Σελίδα 29 από 30